Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Враца, 18.06.2021

ОТНОСНО: освобождаване и назначаване на членове на СИК от община Борован в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия Враца (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 91/16.06.2021 г. от Валентина Валериева Петрова в качеството й на преупълномощен представител на Коалиция ГЕРБ - СДС и вх. № 85/15.06.2021 г. от Петър Станев Петров – упълномощен представител на КП „БСП за България“, всички за извършване на промяна в състава на СИК от община Борован в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с което се предлага извършването на замяна на вече назначени членове на СИК на територията на общината, поради обективна невъзможност да участват в предстоящите избори.

Към предложенията са представени необходимите документи, като същите са подадени от упълномощени лица съгласно приложени пълномощни.

След като прецени, че са налице законни основания за извършване на предлаганата замяна и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, РИК – Враца

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва следните замени:

 № по ред

Секция №/

Длъжност в комисията

Трите имена на заменяния член на СИК

Трите имена на нов член на СИК

1.

060500002

Член

Красяна Илиева Левашка

Славка Христова Целкинска

ЕГН **********

2.

060500006

Член

Калин Димитров Ценов

Венета Семкова Ненчева

ЕГН **********

3.

060500007

Зам. председател

Загорка Цветкова Риджалска

Красяна Илиева Левашка   

ЕГН **********

4.

060500007

Член

Катя Иванова Каменова

Калинчо Иванов Костовски

ЕГН **********

5.

060500008

Член

Калинчо Иванов Костовски

 

Катя Иванова Каменова

ЕГН **********

 

 1. Анулира издадените удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа на освободените членове на СИК. На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения съгласно Приложение № 26-НС от изборните книжа със същия номер с посочване на номера на настоящето решение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 18.06.2021 в 19:10 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения