Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 56-НС
Враца, 15.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на община Мездра в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В РИК Враца с вх. № 53/08.06.2021 г. и в законоустановения срок (не по-късно от 30 дни преди изборния ден) е постъпило писмено предложение на кмета на община Мездра за състав на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на общината при произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към предложението за съставите на СИК са представени и всички други изискуеми документи в съответствие с изискванията на чл. 90, ал. 7 от Изборния кодекс и т. 22 във връзка с т. 21 от Решение №124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, включително и подписан протокол от проведените консултации на дата 04.06.2021 г. без изписани възражения и особени мнения. Представена по административната преписка е и жалба от дата 04.06.2021 г. без входящ номер, подписана от упълномощения представител на коалиция „Демократична България-обединение“, представляваща по същество особено мнение към протокола от проведените консултации, в който документ е изразено несъгласие с предварителното разпределение на местата в СИК и от страна на упълномощения представител е заявено желание представляваната от него коалиция да има представител във всяка СИК на територията на общината и 1/3 от ръководните длъжности.

На проведените при кмета на общината консултации за състав на СИК не е присъствал представител на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, въпреки че покана за консултациите е надлежно изпратена и получена от коалицията, видно от приложено в преписката известие за доставяне. В съответствие с изискванията на чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, поканата на провеждане на консултациите е публикувана и на дата 31 май 2021 г. и на интернет страницата на общинска администрация Мездра.

 В така представения в РИК Враца протокол се съдържат данни за запознаване на присъстващите представители на правоимащите партии и коалиции с броя на местата в секционните избирателни комисии за всяка партия и коалиция и разпределението на ръководните места в комисиите. Посочено е също така, че представителите на политическите партии и коалиции са имали възражения относно разпределението на местата във всички секционни избирателни комисии на територията на община Мездра. Единствено представителят на коалиция „БСП за България“ е подкрепил предложението на администрацията. Представителят на ПП „Има Такъв Народ“  е направил предложение цялата квота за ръководни места на партията, а имено 27 броя, да бъдат само за длъжност „председател“, т.е. без нито едно ръководно място за „заместник-председател“ и за „секретар“.  В отговор на така направеното предложение, представителят на коалиция „ГЕРБ-СДС“ също е заявила, че претендира всички ръководни места според разпределението, полагащи се на коалицията, да бъдат само за длъжност „председател“. Представителят на партия „Движение за права и свободи“ е поискал всички полагащи им се ръководни места в СИК да заемат длъжност „заместник-председател“. Представителя на коалиция „Демократична България-обединение“ е заявил изрично, че държи на законовото право във всяка СИК да имат по един член.

С оглед на гореизложеното, РИК Враца приема, че  не е налице постигнато съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Мездра и разпределението на ръководните места в комисиите за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 91, ал. 12 от Изборния кодекс следва да се има предвид, че в случаите, когато не е постигнато съгласие, РИК назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите. В РИК Враца са налице предложения от всички парламентарно представени партии и коалиции.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 12, вр. ал. 7 от Изборния кодекс, Решение №124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК, свои решения №15-НС/25.05.2021 г. и № 17-НС/27.05.2021 г., РИК – Враца

 

Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА съставите на 42 (четиридесет и две) секционни избирателни комисии на територията на община Мездра за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно Приложение № 1,  неразделна част от настоящото решение, където наименованията на партиите и коалициите са посочени както следва:

1.1. Коалиция „ГЕРБ-СДС“ -  ГЕРБ-СДС

1.2. Политическа партия „Има Такъв Народ“ – ИТН

1.3. Коалиция от партии „БСП за БЪЛГАРИЯ“ – БСП за България

1.4. Политическа партия „Движение за права и свободи“ –ДПС

1.5. Коалиция от партии „Демократична България-обединение“ - ДБ-О

1.6. Коалиция от партии „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ - ИМВ

 1. УТВЪРЖДАВА списък с резервни членове на секционните избирателни комисии на територията на община Мездра, предложени от всяка от участвалите в консултациите на 04.06.2021 г. партии и коалиции за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 15.06.2021 в 20:06 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения