Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 29-НС
Враца, 07.06.2021

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 8/06.06.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от Христо Цветанов Монов в качеството му на упълномощен представител на Иван Асенов Атанасов като председател и представляващ коалицията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ (Приложение № 64-НС от изборните книжа) с посочени 3 (трима) кандидати. Към предложението са приложени:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен само за регистриране само от една партия или коалиция, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа) - 3 броя;
 2. Пълномощно в полза на Христо Цветанов Монов от представляващия коалицията Иван Асенов Атанасов с права да регистрира кандидатската листа на коалицията в РИК Враца - заверено копие.

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 11-НС/14.05.2021 г. и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК Враца 

Р Е Ш И:

            РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

1.       

Христо Цветанов Монов

ЕГН **********

2.

Асен Денков Асенов

ЕГН **********

3.

Петър Димитров Пандурски

ЕГН **********

 

Издава удостоверения за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 70-НС от изборните книжа, публикувано с Решение № 18-НС София, 15 май 2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година (ДВ, бр. 42 от 18.05.2021 г.).

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения