Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
Враца, 07.06.2021

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 7/06.06.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от Борис Филипов Иванов в качеството му на председател и представляващ партията чрез Боян Боянов Станков-Расате - упълномощен представител на председателя и представляващ партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ (Приложение № 64-НС от изборните книжа) с посочени  6 (шест) кандидати. Към предложението са приложени:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа) – 6 броя;
 2. Пълномощно в полза на Боян Боянов Станков-Расате с № 1468 от 05.02.2021г. с права да регистрира кандидатската листа и пълномощно в полза на Манол Викторов Димитров с права да подава и получава необходимите документи за регистрация на партията – заверени копия.

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 11-НС/14.05.2021 г. и Решение № 118-НС/25.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК Враца 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на  партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

1.       

Александър Адриянов Суев

ЕГН *********

2.       

Манол Викторов Димитров

ЕГН *********

3.       

Мариян Сашев Иванов

ЕГН *********

4.       

Данаил Николаев Иванов

ЕГН *********

5.       

Росен Христов Кръстев

ЕГН *********

6.

Павел Валериев Димитров

ЕГН *********

 

Издава удостоверения за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 70-НС от изборните книжа, публикувано с Решение № 18-НС София, 15 май 2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година (ДВ, бр. 42 от 18.05.2021 г.).

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:19 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения