Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 25-НС
Враца, 04.06.2021

ОТНОСНО: ОТКАЗ за регистриране и обявяване на кандидатската листа на политическа партия „СВОБОДА“ в изборите за Народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 5/04.06.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 година от Владимир Чавдаров Симеонов в качеството му на председател и представляващ партията, чрез Атанас Георгиев Танев - упълномощен представител на партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на политическа партия „СВОБОДА“, регистрирана с Решение № 139-НС  от 26 май 2021 г. на ЦИК  /Приложение № 64-НС от изборните книжа/ с посочени 2 /двама/ кандидати. Към предложението са приложени:

Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен  за регистриране само от една партия, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа) – 2 /два/ броя;

Пълномощно в полза на Венцислав Атанасов Ангелов, с рег.№ 2939 от 28.05.2021 година, заверено от Нотариус Марина Ташева, Нотариус с район на действие Районен съд София, вписана в НК на РБ с рег. № 334 и Пълномощно в полза Атанас Георгиев Танев и други, всеки един от тях поотделно,  рег.№ 2941 от 28.05.2021 година, заверено от Нотариус Марина Ташева, Нотариус с район на действие Районен съд София, вписана в НК на РБ с рег. № 334, с права да регистрира кандидатската листа на партията в РИК Враца (заверени копия).

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 2, вр. с  ал.3 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 11-НС София, 14 май 2021 година на ЦИК относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за Народни представители на 11 юли 2021 година и Решение № 118-НС София, 25 май 2021 година на ЦИК относно регистрация на кандидатите за Народни представители в изборите на 11 юли 2021 година, РИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА и ОБЯВИ кандидатската листа на политическа партия „СВОБОДА“ в Шести изборен район – Врачански в изборите за Народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

1.

Диана Димитрова Димитрова

ЕГН: **********

2.

Цветко Мирчев Цветков

ЕГН: **********

 

МОТИВИ: С решение № 19-НС от 31.05.2021 година на РИК Враца е регистрирана и обявена кандидатска листа на същата политическа партия по постъпило предложение с вх. № 1/29.05.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 година от Владимир Чавдаров Симеонов в качеството му на председател и представляващ партията, чрез Кирил Стоименов Велев - упълномощен представител на партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на политическа партия „СВОБОДА“, регистрирана с Решение № 139-НС  от 26 май 2021 г. на ЦИК.

Решението е публикувано на интернет страницата на РИК Враца на същата дата-31.05.2021 година, като изрично е посочено, че същото подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок, считано от датата на публикуването му/ обявяването му/.В срока за обжалване в РИК Враца не е постъпила жалба против горепосоченото решение.

Постъпилото предложение с вх. № 5/04.06.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 година от Владимир Чавдаров Симеонов в качеството му на председател и представляващ партията, чрез Атанас Георгиев Танев - упълномощен представител на партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на политическа партия „СВОБОДА“, съответно е надлежно входирано поради обстоятелството, че по силата на пълномощно в полза на Венцислав Атанасов Ангелов, с рег.№ 2939 от 28.05.2021 година, заверено от Нотариус Марина Ташева, Нотариус с район на действие Районен съд София, вписана в НК на РБ с рег. № 334 и Пълномощно в полза Атанас Георгиев Танев и други, рег.№ 2941 от 28.05.2021 година, заверено от Нотариус Марина Ташева, Нотариус с район на действие Районен съд София, вписана в НК на РБ с рег. № 334, с права да регистрира кандидатската листа на партията в РИК Враца (заверени копия), лицата изброени в пълномощно № 2941 от 28.05.2021 година, заверено от Нотариус Марина Ташева, Нотариус с район на действие Районен съд София, вписана в НК на РБ с рег. № 334 са упълномощени да действат ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ ПООТДЕЛНО.

Отделно и наред с гореизложеното и на основание чл.253 и сл. от Изборния кодекс и Решение № 118-НС София, 25 май 2021 година на ЦИК относно регистрация на кандидатите за Народни представители в изборите на 11 юли 2021 година, закона не позволява повторна или / и допълнителна регистрация на кандидатска листа на политическа партия или коалиция.

 

ОТКАЗВА да издаде удостоверения за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 70-НС от изборните книжа, пуликувано с Решение № 18-НС София, 15 май 2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година(ДВ, бр. 42 от 18.05.2021 г.).

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

Обявено на: …………………………………... Подпис: 1.                                    Подпис: 2.

Свалено на: …………………………………... Подпис: 1.                                    Подпис: 2.

                                              

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 04.06.2021 в 15:50 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения