Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 23-НС
Враца, 04.06.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа на политическа партия „БРИГАДА“ в изборите за Народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 3/01.06.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли  2021 година от Арбен Ефремов Хавальов в качеството му на председател и представляващ партията, чрез Алекснадър Станимиров Марковски - упълномощен представител на партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на политическа партия „БРИГАДА“, регистрирана с Решение № 134-НС  от 26 май 2021 г. на ЦИК  /Приложение № 64-НС от изборните книжа/ с посочени 2 /двама/ кандидати. Към предложението са приложени:

 

Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа) – 2 /два/ броя;

Пълномощно от 01.06.2021 г. в полза на Александър Станимиров Марковски, с права да представлява партията пред РИК Враца (заверени копия).

 

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

 

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 11-НС София, 14 май 2021 година на ЦИК относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за Народни представители на 11 юли 2021 година и Решение № 118-НС София, 25 май 2021 година на ЦИК относно регистрация на кандидатите за Народни представители в изборите на 11 юли 2021 година, РИК Враца

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на политическа партия „БРИГАДА“ в Шести изборен район – Врачански в изборите за Народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

1.

Станимир Димитров Марковски

ЕГН: **********

2.

Румен Георгиев Петков

ЕГН: **********

 

Издава удостоверения за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 70-НС от изборните книжа, пуликувано с Решение № 18-НС София, 15 май 2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година(ДВ, бр. 42 от 18.05.2021 г.).

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

 

Обявено на: …………………………………... Подпис: 1.                                    Подпис: 2.

Свалено на: …………………………………... Подпис: 1.                                    Подпис: 2.

                                              

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 04.06.2021 в 15:47 часа

Календар

Решения

  • № 214-НС / 13.07.2021

    относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

  • № 213-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

  • № 212-НС / 11.07.2021

    относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения