Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 20-НС
Враца, 31.05.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 2 / 31.05.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от Милена Миткова Асенова-Коларова в качеството й на упълномощен представител на Петър Николаев Клисаров като председател и представляващ партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. на  политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ (Приложение № 64-НС от изборните книжа) с посочен  1 (един) кандидат. Към предложението са приложени:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен само за регистриране само от една партия или коалиция, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа) – 1 брой;
 2. Пълномощно в полза на Милена Миткова Асенова-Коларова с права да регистрира кандидатската листа на партията в РИК Враца-заверено копие.

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 11-НС София, 14 май 2021 година на ЦИК относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за Народни представители на 11 юли 2021 година и Решение № 118-НС София, 25 май 2021 година на ЦИК относно регистрация на кандидатите за Народни представители в изборите на 11 юли 2021 година, РИК Враца

Р Е Ш И:

            РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

1.       

Биляна Стефанова Илиева

ЕГН **********

 

Издава удостоверения за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 70-НС от изборните книжа, публикувано с Решение № 18-НС София, 15 май 2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 година(ДВ, бр. 42 от 18.05.2021 г.).

            Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 31.05.2021 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения