Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ № 10-НС
Враца, 23.05.2021

ОТНОСНО: Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

ОТНОСНО: Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1, т. 16 и т. 21 от Изборен кодекс и Решение № 81-НС/ 21 май 2021 г на Централна избирателна комисия и във връзка с чл. 122 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, както и на Решение № 92-НС/ 21 май 2021 г на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца)

РЕШИ:

 1. При на изборите за Народно събрание  в Република България на 11 юли 2021 г., Районна избирателна комисия Шести изборен район Враца, води публични регистри и списък за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на инициативните комитети;

1.2. публичен регистър на кандидатските листи;

1.3. публичен регистър на застъпниците;

1.4. публичен регистър на жалбите и сигналите;

1.5. списък на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване.

 1. Регистрите и списъкът се поддържат на интернет страницата на РИК Враца.
 2. Подлежащите на вписване обстоятелства са, както следва:

3.1. За публичния регистър на инициативните комитети съобразно Приложение № 62-НС от изборните книжа.

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на инициативния комитет.

3.2. За публичния регистър на кандидатите за народни представители съобразно Приложение № 69-НС от изборните книжа.

Вписванията се извършват незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на кандидатската листа.

3.3. За публичния регистър на застъпниците съобразно Приложение № 43-НС от изборните книжа.

Вписванията се извършват незабавно от РИК след всяка регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

3.4. За публичния регистър на жалбите и сигналите съобразно указанията, утвърдени с Решение № 81-НС/ 21.05.2021 г. на ЦИК.

Подлежащите на вписване обстоятелства се отразяват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.5. В списъка на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване се вписват обстоятелствата, съдържащи се в приложение към решение на ЦИК относно условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

Вписванията се извършват незабавно след приемане от РИК на първи или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

3.6. В публичния регистър на жалбите и сигналите се вписват обстоятелствата съгласно Решение №81-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК. Вписванията се извършват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

3.7. Подлежащите на вписване обстоятелства в публичния списък на  упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят с решение на ЦИК относно условията и реда за участие в изборите на представители на партии, коалиции и инициативни комитети. Представителите се вписват след приемане от РИК на първи или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

Районна избирателна комисия – Шести изборен район - Враца публикува регистрите и списъка на интернет страницата си.  Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

На осн.чл.60 ал.1 от АПК ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение с оглед защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с избирателните права на гражданите, както й предвид кратките срокове по Изборния кодекс, тъй като от закъснението на изпълнението му, могат да настъпят значителни и трудно поправими вреди и предотвратяване опасността да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 23.05.2021 в 19:28 часа

Календар

Решения

 • № 214-НС / 13.07.2021

  относно: работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 13 юли 2021 г. до 25 юли 2021 година включително.

 • № 213-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал за наличие на агитационни материали (плакати на ПП) на разстояние, по-малко от 50 м. от СИК № 7 в гр. Мездра

 • № 212-НС / 11.07.2021

  относно: сигнал относно лице, работещо с изборни документи и лични данни на гражданите в с. Враняк, община Бяла Слатина; СИК 060800023.

всички решения