Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 50-ПВР/НС
Враца, 12.10.2021

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 26/12.10.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Иво Филипов Георгиев в качеството му на упълномощен представител на Георги Стефанов Неделчев - представляващ партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ (Приложение № 73-НС от изборните книжа) с посочен  1 (един) кандидат. Към предложението са приложени:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 1 брой;
 2. Пълномощно в полза на Иво Филипов Георгиев от 10.10.2021 г. от представляващия партията с права да подава и получава необходимите документи за регистрация на партията – заверено копие.

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 551-НС/17.09.2021 г., Решение № 579-НС/23.09.2021 г. и Решение № 649-ПВР/НС / 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК Враца 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

1.       

Севина Краснодарова Хаджийска

ЕГН **********

Издава удостоверение за регистрация на гореизброения кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 85-НС от изборните книжа, публикувано с Решение № 557-ПВР/НС София, 17.09.2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г.).

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:55 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения