Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 42-ПВР/НС
Враца, 12.10.2021

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 4/08.10.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Александър Трифонов Томов в качеството му на председател и представляващ партията, чрез  Данаил Веселинов Дамянов – упълномощен представител относно регистриране на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“  (Приложение № 73-НС от изборните книжа) с посочени  6 (шест) кандидати. Към предложението са приложени:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 6 броя;
 2. Пълномощно в полза на Данаил Веселинов Дамянов от 01.10.2021г. от представляващия партията с права да подава и получава необходимите документи за регистрация на партията – заверено копие.

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че за кандидата Данаил Веселинов Дамянов липсва приложена декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., поради което бяха дадени указания за отстраняване на непълнотата в приложените документи. На 12.10.2021 .  в РИК 06 Враца е предоставена  липсващата от кандидата декларация в оригинал. След което РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 551-ПВР/НС от 17.09.2021 г. и Решение № 579-ПВР/НС от 23.09.2021 г. и Решение № 628 – ПВР/НС от 28.09.2021г. на Централната избирателна комисия, РИК Враца 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“  в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

1.       

Данаил Веселинов Дамянов

ЕГН **********

2.       

Цено Спасов Велчев

ЕГН **********

3.       

Ивайло Александров Димитров

ЕГН **********

4.       

Милчо Василев Милов

ЕГН **********

5.       

Даниела Христова Петкова

ЕГН **********

6.

Денислав Валентинов Петков

ЕГН **********

 

Издава удостоверения за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 85-НС от изборните книжа, публикувано с Решение № 557-ПВР/НС София, 17.09.2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г.).

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 12.10.2021 в 18:51 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения