Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 38-ПВР/НС
Враца, 11.10.2021

ОТНОСНО: регистриране и обявяване на кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило предложение с вх. № 17/11.10.2021 г. във входящия регистър на РИК Враца на кандидатските листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. от Николай Симеонов Малинов в качеството му на представляващ партията чрез Емил Димитров Миланов – упълномощен представител на представляващия партията относно регистриране на кандидатска листа в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ (Приложение № 73-НС от изборните книжа) с посочени  5 (пет) кандидати. Към предложението са приложени:

 1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 от ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 78-НС от изборните книжа) – 5 броя;
 2. Пълномощно в полза на Емил Димитров Миланов от 09.10.2021г. от представляващия партията с права да подава и получава необходимите документи за регистрация на партията – заверено копие.
 3. Решение № 643-ПВР/НС от 29.09.2021 г.
 4. Удостоверение за регистрация на партия от ЦИК с №15-П от 29.09.2021 г.
 5. Удостоверение за актуално състояние по партидата към датата на издаването му -28.09.2021 година, издадено по ф.д. № 606/2009 година по описа на СГС-заверено копие.

РИК Враца извърши проверка на представените документи и установи, че след незабавно дадени указания, същите са  изпълнени от представителя на партията Емил Димитров Миланов, поради което представените документи  отговарят на изискванията на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258, ал. 1 и чл. 253 от Изборния кодекс, Решение № 551-НС/17.09.2021 г. и Решение № 643-ПВР/НС/29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК Враца 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА кандидатската листа на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

1.       

Ивайло Любенов Иванов

ЕГН **********

2.       

Ганка Христова Михайлова

ЕГН **********

3.       

Георги Тодоров Петров

ЕГН **********

4.       

Милка Кирилова Петрова

ЕГН **********

5.       

Петър Димитров Пандурски

ЕГН **********

 

Издава удостоверения за регистрация на гореизброените кандидати за народни представители в Шести изборен район – Врачански съгласно Приложение № 85-НС от изборните книжа, публикувано с Решение № 557-ПВР/НС София, 17.09.2021 година на ЦИК  относно утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (ДВ, бр. 79 от 21.09.2021 г.).

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 11.10.2021 в 19:13 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения