Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 137-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: регистриране на застъпници на кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Шести изборен район-Врачански

В Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански (РИК Враца) е постъпило заявление с вх. №2/09.11.2021 г. във Входящия регистър на РИК Враца за регистрация на застъпници, подадено от Емил Цонов Пеняшки в качеството му на упълномощен представител на Цветеслава Иванова Гълъбова в качеството й на представляваща инициативния комитет, съгласно приложено пълномощно.

Заявени за регистрация от РИК Враца са 27 (двадесет и седем) застъпници на кандидатската листа, регистрирана от ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в  Шести изборен район – Врачански в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението (Приложение № 54-ПВР/НС) от изборните книжа са приложени:

 1. Пълномощно № 6 от 07.11.2021 в полза на Емил Пеняшки.
 2. Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартия в 1 екземпляр и на технически носител в excel формат.
 3. Декларация от лицата от списъка по т. 2, че отговарят на изискванията на чл. 117, ал. 3, чл. 120, ал. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа) – 27 бр. в оригинал.

Извършена е проверка чрез „Информационно обслужване" АД  на представените данни на лицата и е получено потвърждение за коректността на данните на 21 (двадесет и един) броя застъпници, поради което РИК Враца намира, че са налице условията за регистриране на 21 (двадесет и един) застъпници, съгласно потвърден списък от „Информационно обслужване" АД.

След извършената проверка от „Информационно обслужване" АД е установена некоректност на данните на 6 (шест) лица, поради което и РИК Враца следва да откаже регистрацията на посочените в справката от проверката лица.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 15 и т. 16 във връзка с чл. 118, ал. 2 вр. чл. 117, ал. 4 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС/ 11.10.2021 г. на Централната избирателна комисия, РИК Враца

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА 21 (двадесет и един) броя застъпници на кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, регистрирана в Централна избирателна комисия с Решение 664-ПВР от 01.10.2021 г. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., съгласно списък - Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец (Приложение № 59-ПВР/НС от изборните книжа).

ОТКАЗВА да регистрира като застъпници на кандидатската листа на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, регистрирана в Централна избирателна комисия с Решение 664-ПВР от 01.10.2021 г. в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 6 (шест) лица съгласно списък - Приложение № 2, неразделна част от настоящето решение.

Регистрираните застъпници да бъдат вписани в публичния регистър на застъпниците на РИК Враца. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:45 часа

Календар

Решения

 • № 251-НС / 23.11.2021

  относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

 • № 250-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

 • № 249-НС / 20.11.2021

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения