Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 133-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: публикуване на списък на упълномощени представители КП „БСП за България“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Шести изборен район-Врачански.

В РИК Враца с вх. № 327 от 10.11.2021 г. е представен списък № 1 на хартиен носител и на технически носител в excel формат съгласно Приложение № 1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, с упълномощени представители на КП „БСП за България“, подписан от Евгений Николаевич Белий в качеството му на упълномощен представител на представляващата коалицията.

В списъкът са посочени общо 249 (двеста четиридесет и девет) упълномощени представители с вписани три имена, ЕГН и № и дата на пълномощното.

Същите са представени и на технически носител в excel формат.

Приложено е и пълномощно в полза на Евгений Николаевич Белий.

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на 204 (двеста и четири) лица, поради което РИК Враца намира, че са налице условията за публикуване на списък на упълномощени представители, съгласно потвърден списък от „Информационно обслужване" АД.

След извършената проверка от „Информационно обслужване" АД е установена некоректност на данните на 45 (четиридесет и пет) лица, поради което и РИК Враца следва да откаже публикуване на посочените лица на интернет страницата на комисията.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, изр. последно от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК Враца

Р Е Ш И :

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 204 (двеста и четири) упълномощени представители с коректни данни на КП „БСП за България“ съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. 

ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата си списък с 45 (четиридесет и пет) упълномощени представители с некоректни данни на КП „БСП за България“, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящето решение.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:20 часа

Календар

Решения

  • № 251-НС / 23.11.2021

    относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

  • № 250-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 249-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения