Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 132-ПВР/НС
Враца, 10.11.2021

ОТНОСНО: публикуване на списък на упълномощени представители на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Шести изборен район-Врачански

В РИК Враца с вх. № 242 от 05.11.2021 г. и с вх. № 296 от 09.11.2021 г. са представени списък № 1 и списък № 2 на хартиен носител и на технически носител в excel формат съгласно Приложение № 1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, с преупълномощени представители на партия „Движение за права и свободи“, подписани от Евгени Веселинов Червеняшки и Стефан Димитров Ангелов в качеството им на преупълномощени представители на представляващия партията „Движение за права и свободи“.

В списъците са посочени общо 9 (девет) упълномощени представители с вписани три имена, ЕГН и № и дата на пълномощните.

Същите са представени и на технически носител в excel формат.

 Приложени са и пълномощни в полза на Евгени Веселинов Червеняшки и Стефан Димитров Ангелов.

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на всички 9 (девет) лица, поради което РИК Враца намира, че са налице условията за публикуване на списък на упълномощени представители, съгласно потвърден списък от „Информационно обслужване" АД.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, изр. последно от Изборния кодекс и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК Враца

Р Е Ш И :

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 9 (девет) упълномощени представители с коректни данни на партия „Движение за права и свободи“ съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение. 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Татарска

 

СЕКРЕТАР:

Ивона Данова

 

обявено на ........................................                          свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2

Председател: Камелия Кръстева Татарска

Секретар: Ивона Йорданова Данова

* Публикувано на 10.11.2021 в 21:09 часа

Календар

Решения

  • № 251-НС / 23.11.2021

    относно: Определяне на работно време на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански

  • № 250-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.

  • № 249-НС / 20.11.2021

    относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 година.

всички решения