10.03.2023

Съобщение

На 13.03.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

10.03.2023

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

РИК Враца уведомява Политическите партии и Коалиции, участващи в изборите  за народни представители на 2 април 2023 г., че могат да изготвят списък на своите представители (Приложение № 1 Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г.) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

Списъкът на хартиен носител се подписва от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощено от него лице и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК Враца в срок до 17.00 часа на 1 април 2023 г.

Преписки без приложен електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.

 

Условията и реда за участие на представители на партии и коалиции в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. са описани в Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК.

10.03.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В РИК ВРАЦА

РИК Враца уведомява Политическите партии и Коалиции, участващи в изборите  за народни представители на 02.04.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници на партии или коалиции:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложина електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията или коалицията, която ги предлага за регистрация.Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на РИК-Враца-[email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията или коалицията за регистрация на лица като застъпници, следва да представи в РИК-Враца следните документи:

2.1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 43-НС от изборните книжа.

2.2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2.3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2.4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 45-НС от изборните книжа.

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция , че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията или коалицията  за регистрация на лица като заместващи застъпници и следва да  представи в РИК-Враца следните документи:

3.1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 44-НС от изборните книжа.

3.2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3.3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3.4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 45-НС от изборните книжа.

 1. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия или коалиция в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител.

Заявление за регистрация на застъпници се подава в срок до 17:00 часа на 01.04.2023г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. са описани в Решение № 1713-НС/28.02.2023 г. на ЦИК.

 

10.03.2023

Съобщение

Само кандитатите за народни представители,членовете на РИК и наблюдателите могат да подават заявления за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес в срок до 17:00 часа на 18.03.2023г. (събота).

09.03.2023

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Безплатен за цялата страна телефон  0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

 

09.03.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Заявленията се подават до 18.03.2023 г., до кмета на общината/кметството/кметския наместник по настоящия адрес на лицето.

Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ https://regna.grao.bg/ , като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер, като електронен подпис не се изисква. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

 

08.03.2023

Съобщение

На 09.03.2023г. от 12:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

07.03.2023

Съобщение

На 10.03.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

06.03.2023

Секции с машинно гласуване

Секции, в които ще се произведе машинно гласуване в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 април 2023г. може да видите тук.

06.03.2023

Съобщение

На 07.03.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

02.03.2023

Съобщение

На 06.03.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

01.03.2023

Съобщение

На 01.03.2023г. от 12:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

01.03.2023

Съобщение

На 02.03.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

27.02.2023

Съобщение

На 28.02.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

24.02.2023

Съобщение

С оглед изтичащия срок за регистрацията на кандидатските листи на партиите и коалициите на 28.02.2023 г. - 17:00 часа, РИК Враца ще бъде с удължено работното време на 25.02.2023г. /събота/  и 26.02.2023 г. /неделя/ от 9.00 часа до 16.00 часа.

 

 

24.02.2023

Съобщение

На 27.02.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

24.02.2023

Съобщение

На 24.02.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

16.02.2023

Съобщение

На 16.02.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

11.02.2023

Съобщение

На 14.02.2023г. от 17:30ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

11.02.2023

Съобщение

На 11.02.2023г. от 11:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

Календар

Решения

 • № 199-НС / 04.04.2023

  относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

 • № 198-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

 • № 197-НС / 02.04.2023

  относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения