Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Враца, 27.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на партия ДПС в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в Шести изборен район-Врачански.

В РИК Враца с вх. № 274 от 24.03.2023 г. и вх. № 309 от 27.03.2023 г. са представени списъци № 1 на хартиен носител и на технически носител в excel формат съгласно Приложение № 1 към Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК (за упълномощени представители), с упълномощени представители на партия ДПС, подписани от Стефан Димитров Ангелов и Светлин Николаев Герасимов, в качеството им на преупълномощени представители на представляващият партията Мустафа Сали Карадайъ.

В списъците са посочени общо 26 (двадесет и шест) упълномощени представители с вписани три имена, ЕГН и № и дата на пълномощното.

Същите са представени и на технически носител в excel формат. Приложено е и пълномощно в полза на Стефан Димитров Ангелов и Светлин Николаев Герасимов.

След извършена проверка на така представените данни на лицата е установено потвърждение за коректността на данните на 26 (двадесет и шест) лица, поради което РИК Враца намира, че са налице условията за публикуване на списък на упълномощени представители, съгласно потвърден списък от „Информационно обслужване“ АД.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 вр. чл. 124, ал. 4, изр.последно от Изборния кодекс и Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК, РИК Враца

 

Р Е Ш И :

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата си при спазване на изискванията за защита на личните данни списък с 26 (двадесет и шест) упълномощени представители с коректни данни на партия ДПС съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

 

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Лора Стефчова Младенова-Атанасова

Секретар: Елена Кирилова Найденова

* Публикувано на 27.03.2023 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 04.04.2023

    относно: Работно време на Районна избирателна комисия Враца за периода от 5 април 2023 г. до 16 април 2023 г.

  • № 198-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал с вх. № 468/02.04.2023 г. за поставяне на агитационни материали в нарушение на Изборния кодекс в с. Чирен община Враца

  • № 197-НС / 02.04.2023

    относно: Наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК в СИК 063200004 находяща се в гр. Роман, община Роман

всички решения