Районна избирателна комисия Враца


РЕШЕНИЕ
№ 235-НС
Враца, 30.09.2022

ОТНОСНО: Оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия (РИК) в Шести изборен район – Врачански за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година, в изборния ден и приемането от СИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите, както и на данните от гласуването в секциите, в областта

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1490 – НС от 28 септември 2022 година на ЦИК, РИК Враца

 

Р Е Ш И:

 

Приема Оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия (РИК) в Шести изборен район – Врачански изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година  в изборния ден и приемането от СИК на изборните книжа и материали относно резултатите от  изборите, както и на данните от гласуването в секциите, в областта, както следва:

 1. РИК Враца ще работи в изборния ден, в предоставените помещения в сградата на Областна администрация – Враца от 06.45 ч. до 21.00 ч. и ще приема всички сигнали и жалби на място, на следните телефони: 092 62 00 74, 0876 023 500, 0876 023 700 и на имейл адрес :  [email protected]
 2. За осъществяване на правомощията на РИК Враца съгласно Изборния кодекс се създават:

 

- оперативно бюро;

- групи „Жалби и сигнали”;

- група за машинно гласуване;

- група за връзки с наблюдатели и застъпници, представители на партии и коалиции;

- група за връзка и обработка на данните от гласуването;

- група за контролни проверки и връзки с преброителя;

- група за контрол на визуализацията на сайта на РИК.

 

Оперативното бюро в състав:

Светлана Георгиева, Лора Младенова – Атанасова, Юлия Цветкова и Маргарит Маждраков, има следните функции:

3.1.  в деня на изборите въвежда в електронната платформа данните и информацията относно:

а) незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 7,40 ч. открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на не явилите се членове. В случай, че не се публикува съответната информация в електронната платформа, РИК изпраща информацията на имейл адрес  [email protected];

б) решения за назначаване на членове на СИК на мястото на не явилите се членове;

в) обобщена справка за броя на гласувалите в изборния район получена на електронната поща на РИК от Областна администрация Враца съответно до 11,30 ч. и 16,30 ч. в електронната платформа;

г) до 20,30 ч. информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 часа;

3.2. Говорителят на РИК-  Силия Иванова и Елена Найденова ще обобщават информация за протичане на изборния ден, избирателна активност, жалби и сигнали,  постъпили в изборния ден и решения по тях в следните часове: 8:30 ч., 12,00 ч., 17,00 ч. и 20:30 ч. пред сградата на Областна администрация Враца или фоайе на първи етаж на същата сграда, или сградата на Драматично-куклен театър – Враца находяща се на пл. „Христо Ботев“№1.

 

Групи „Жалби и сигнали“ в състав:

Първа: Лора Младенова-Атанасова, Даниел Михайлов, Силвия Каменова;

Втора: Силия Иванова, Ивелина Матина и Румяна Петкова;

Трета: Румяна Петкова и Елена Найденова

 

Група за машинно гласуване в състав:

Светлана Цветанова, Маргарит Маждраков и Лазар Лазаров, която да осигури на преброителя необходимата информация за:

а) номера на всяка секция с отбелязване на тези, в които ще се произвежда машинно гласуване;

б) местонахождението на всяка секция (населено място/адрес);

в) кметството, в което се намира секцията (ако има такова);

г) населените места, избирателите от които гласуват в една секция (ако има такива населени места).

РИК – Враца ще приема изборните книжа и материали в сградата на Драматично-куклен театър – Враца находяща се на пл. „Христо Ботев“№1 след 21.30 ч. в изборния ден.

7.РИК – Враца определя следните членове за приемане от СИК на протоколите с резултатите от гласуването и избирателните списъци след приключване на гласуването, както следва:

 

7.1. Първа контрола Ирена Николова и Даниел Михайлов подпомагани от технически сътрудници, за предаване и проверка на:

- плика с надпис „Плик № 1 НС- Списъци на СИК №...“-проверка и приемане;

- пликове с надпис „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК №…“, включително 2 броя записващи технически устройства (флаш памети) при СИК с машинно гласуване, плик с 5 бр. смарт карти от машинно гласуване, финален протокол с резултати от машинното гласуване-три екземпляра-проверка и Приложение № 9.  

-Плик с надпис „Плик № 3-НС – Контролни разписки НС от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“ 

В този плик СИК поставят контролните разписки от изборите за народни представители. В избирателни секции с две машини за гласуване контролните разписки се поставят в два плика, като върху всеки плик се изписва идентификационния номер на машината за гласуване.

 

7.2. Втора контрола за проверка на протоколите на СИК с резултатите от гласуването, подпомагани от технически сътрудник:

1) Първа двойка: Силвия Каменова и Малинка Михайлова;

2) Втора двойка: Силия Иванова и Красимира Банчева;

3) Трета двойка: Румяна Петкова и Елена Найденова

При необходимост се извършва разместване в двойките.

Всеки член на РИК може да бъде привлечен за съдействие към всяка една от контролите.

 

7.3. Трета контрола за сверяване на данните в протокола с издадената от преброителя разписка:

1) Юлия Цекова, Маргарит Маждраков и Ивелина Матина;

2) Лора Младенова – Атанасова и Лазар Лазаров.

подпомагани от технически сътрудници.

Всеки член на РИК може да бъде привлечен за съдействие към всяка една от контролите.

РИК- Враца определя следните правила за достъп до Изчислителния пункт (ИП):

Право на достъп до ИП имат:

а) за периода 01 - 02 октомври 2022 г. – отговорникът на ИП, операторите на компютри, представителите на „Информационно обслужване“ АД, членове на РИК и ЦИК и персоналът за сервизно обслужване на техниката. След инсталирането на компютърната техника ИП се запечатва и отваря само в присъствието на представител на „Информационно обслужване“ АД.

б) за периода от приключване на гласуването на 02 октомври 2022 г. до приключване на работата на ИП – отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на РИК, членовете на ЦИК, приносителите на протоколи от СИК/ПСИК, кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети, наблюдатели - при спазване изискването на чл. 114, ал. 2 от ИК, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване.

Кандидатите, наблюдателите, застъпниците на кандидатските листи, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, могат да присъстват при въвеждането на данните от протоколите на СИК/ПСИК, включително чрез видео заснемане или видео излъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни съобразно Решение на ЦИК на предварително определените от РИК места. Местата следва да осигуряват пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данни.

Посочените по-горе лица не могат да се намесват при работата на операторите и членовете на СИК/ПСИК и РИК.

При неспазване на реда в помещението съответният нарушител се предупреждава, а при необходимост се отстранява от помещението от РИК.

Областна администрация Враца следва да осигури в изборния ден два автомобила на разположение на РИК-Враца за извършване на проверки по жалби и сигнали, както и товарен транспорт за превозване на изборните книжа от ИП до сградата на Областна администрация Враца.

 1. При необходимост от предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол в съответствие с методическия указания приети с Решение № 1424-НС от 15.09.2022 г. и Решение №1436-НС от 16.09.2022 г. на ЦИК определен с решение член на РИК Враца с осигурен от Областна администрация Враца транспорт със служебен автомобил и шофьор, се придвижва до секцията и предава новия протокол на СИК. За предаването и получаването на сгрешения и новия протокол за резултатите от гласуването се попълва приемо-предавателен протокол по Приложение № 78-НС от изборните книжа. Членовете на РИК-Враца, определени за изпълнение на горепосоченото, не могат да бъдат повече от двама общо.

 

 1. Предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК

Незабавно след приключване на дейностите по обработка но не по-късно от 24 часа на 03.10.2022г, РИК Враца предава на ЦИК протоколите и книжата съгласно чл. 296, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, като прогнозният час за приключване работата на РИК Враца е 22ч на 02.10.2022 г. и прогнозният час за пристигане в ЦИК е 24ч в посочения по-долу ред (по възможност обособени в отделни папки/кашони) както следва:

а) протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 89-НС- хм от изборните книжа. Всеки протокол е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година, предназначени за ЦИК (разпластен) – Приложение № 81-НС-х или Приложение 82-НС-м, съответно Приложение № 83-НС-хм, Приложение № - 84-кр (когато има такива);

в) финалните протоколи от машинното гласуване –подреждат се отделно от протоколите по б. „б“ за всеки вид избор;

г) копия на разписките, издадени от РИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по секции по възходящ ред на номера на секцията за всеки отделен вид избор;

д) копие на компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на РИК, предоставена от ИП за всеки отделен вид избор;

е)списък на получените протоколи на СИК с кодовете на разписките им; 

ж) по два броя записващи технически устройства (флаш памети) от всяка машина всяка поставена в отделен плик съгласно Решение № 1424-НС от 15.09.2022 г. и Решение №1436-НС от 16.09.2022 г.  и по пет броя смарткарти за всяка от машините по секции, в които има машинно гласуване с изписан пълен номер на секцията върху всеки плик.

з) по два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката;

и) протоколи за предаване на сгрешен и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК и др.

к) опис на секциите с машинно гласуване с посочен брой флаш памети(ЗТУ и смарт карти)

л)Протоколи – приложение № 9-ПВР към № Решение № 1424-НС от 15.09.2022 г. и Решение №1436-НС от 16.09.2022 г.  

За предаването от СИК на РИК на изброените по-горе документи и материали се подписва протокол в два екземпляра.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали ЦИК и РИК подписват протокол – Приложение № 89-НС от изборните книжа.

При подреждането на документите към протокола на РИК се прилагат протоколите и решенията на СИК/ПСИК, както и решенията на РИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден. 

В транспортното средство, осигурено от Областна администрация- Враца, с което РИК Враца пътува до ЦИК за предаване на изборните книжа и материали от изборите ще пътуват само следните членове на РИК – председател Светлана Георгиева, заместник председател Юлия Цекова и секретар Маргарит Маждраков  и водачът на МПС, като при невъзможност на някой от посочените по-горе членове на РИК да пътува, се определя друг член от комисията от различна партия или коалиция.

Органите на МВР съпровождат транспортните средства на РИК до ЦИК за предаване на книжата и материалите от изборите в отделни МПС на МВР.

          Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Цветанова

 

 

СЕКРЕТАР:

Маргарит Маждраков

 

обявено на ........................................             

 

свалено на .......................................

подпис: 1.                                                                     подпис: 1.

подпис: 2.                                                                     подпис: 2.

 

 

Председател: Светлана Георгиева Цветанова

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

Председател: Светлана Георгиева Цветанова

Секретар: Маргарит Марков Маждраков

* Публикувано на 30.09.2022 в 21:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 249-HC / 02.10.2022

  относно: Поименно определяне на допълнителна работна група от специалисти за подпомагане дейността на РИК Враца при произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 година.

 • № 248-НС / 02.10.2022

  относно: определяне на членове на РИК-Враца за предаване на ЦИК протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването, както и всички останали изборни книжа и материали от проведените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 247-НС / 02.10.2022

  относно: преназначаване на членове на СИК 061000023 в община Враца, в Шести изборен район – Врачански в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения