Архив избори:
27.05.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 27.05.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 27.05.2024 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

22.05.2024

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ СЪС СУЕМГ В ШЕСТИ ИЗБОРЕН РАЙОН- ВРАЧАНСКИ

 

 

ОБЩИНА

ДАТА/ ЧАС

МЯСТО

1.

БОРОВАН

28.05.2024 Г. - 10,00 Ч.

Община / Център

2.

БЯЛА СЛАТИНА

28.05.2024 Г. - 12,00 Ч.

Община / Център

3.

КРИВОДОЛ

28.05.2024 Г. - 15,00 Ч.

Община / Център

4.

МЕЗДРА

28.05.2024 Г. - 10,00 Ч.

Община / Център

5.

РОМАН

28.05.2024 Г. - 12,00 Ч.

Община / Център

6.

МИЗИЯ

28.05.2024 Г. - 10,00 Ч.

Община / Център

7.

ОРЯХОВО

28.05.2024 Г. - 12,00 Ч.

Община / Център

8.

КОЗЛОДУЙ

28.05.2024 Г. - 10,00 Ч.

Община / Център

9.

ХАЙРЕДИН

28.05.2024 Г. - 12,00 Ч.

Община / Център

10.

ОБЩИНА ВРАЦА

- с. Мраморен

- с. Голямо Пещене

- с. Баница

- с. Лиляче

 

 

28.05.2024 Г. - 09,30 Ч.

28.05.2024 Г. - 11,00 Ч.

28.05.2024 Г. - 13,00 Ч.

28.05.2024 Г. - 14,30 Ч.

 

 

Кметство

Кметство

Кметство

Кметство

 

- с. Нефела

- с. Бели извор

- с. Паволче

- с. Челопек

- с. Згориград

- с. Костелево

29.05.2024 Г. - 09,30 Ч.

29.05.2024 Г. - 11,00 Ч.

29.05.2024 Г. - 13,00 Ч.

29.05.2024 Г. - 14,30 Ч.

29.05.2024 Г. - 16,00 Ч.

29.05.2024 Г. - 17,30 Ч.

Кметство

Кметство

Кметство

Кметство

Кметство

Кметство

- с. Три кладенци

- с. Девене

- с. Чирен

- с. Тишевица

- с. Върбица

30.05.2024 Г. - 09,30 Ч.

30.05.2024 Г. - 11,00 Ч.

30.05.2024 Г. - 13,00 Ч.

30.05.2024 Г. - 14,30 Ч.

30.05.2024 Г. - 16,00 Ч.

Кметство

Кметство

Кметство

Кметство

Кметство

11.

ГРАД ВРАЦА

31.05.2024 Г.-

09,30 Ч. – 16,30 Ч.

Сграда на общинска администрация

22.05.2024

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

22.05.2024

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

22.05.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 22.05.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 22.05.2024 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

20.05.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 20.05.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 20.05.2024 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

11.05.2024

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В РИК ВРАЦА

РИК- Враца уведомява Политическите партии и Коалиции, участващи в изборите  за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници и заместващи застъпници

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на Партията или Коалицията, които ги предлагат за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на РИК-Враца- [email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия Партията или Коалицията за регистрация на лица като застъпници и следва да представи в РИК-Враца следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 91-ЕП от изборните книжа (изтегли от тук) или Приложение № 92-НС от изборните книжа (изтегли от тук)

2-2Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници 1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel (изтегли от тук)

2-4. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа (изтегли от тук)

       3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилите ги Партия или Коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Община Враца, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Враца. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия Партията или Коалицията за регистрация на лица като заместващи застъпници и следва да  представи в РИК-Враца следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 93-ЕП от изборните книжа (изтегли от тук) или Приложение № 94-НС от изборните книжа (изтегли от тук)

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници 1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel(изтегли от тук)

3-4. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 97-ЕП/НС от изборните книжа (изтегли от тук)

 !ВАЖНО! Едно и също лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа от съответния вид избор - за членове на Европейския парламент от Република България или за народни представители. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща Партия или Коалиция в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител за съответния вид избор.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в изборите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. са описани в Решение № 3280-ЕП/НС от 10.05.2024 г. на ЦИК.

11.05.2024

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024 Г.

Централната избирателна комисия предоставя дигитални, видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, сроковете, уседналост, адресна регистрация и други, свързани с гласуването за двата вида избори.

Избори за членове на Европейски парламент от Република България през юни 2024 г.

Кой може да гласува за Народно събрание в изборите на 9 юни 2024 г.

Кои български граждани имат право да гласуват за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.

Гласуване по настоящ адрес в изборите на 9 юни 2024 г.

Гласуване на избиратели с увреждания в изборите на 9 юни 2024 г.

10.05.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 10.05.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 10.05.2024 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

09.05.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 09.05.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 09.05.2024 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

07.05.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 07.05.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 07.05.2024 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

07.05.2024

Съобщение относно гласуване на друго място

Само  кандидатите за народни представителичленовете на РИКкандидатите за членове на ЕП, членове на ЦИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до Общинската администрация по постоянния им адрес не по-късно от 17.00 ч. на 25.05.2024 г.

02.05.2024

Работно време на РИК - 06 Врачански за периода от 03.05.2024 г. до 06.05.2024 г.

РИК - 06 Врачански ще бъде със следното Работно време за периода от 03.05.2024 г. до 06.05.2024 г. (включително):

От 03.05.2024 г. до 05.05.2024 г. (включително) от 10:00 ч. до 15:00 ч.

На 06.05.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 17:00 ч.

 

02.05.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 06.05.2024 Г. ОТ 17:00 Ч.

На 06.05.2024 г. от 17:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

01.05.2024

ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПРОВЕРКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

от 29 април 2024 г. избирателите български граждани могат да извършват проверка дали са включени в избирателните списъци за гласуване в изборите на 9 юни 2024 г. на интернет страницата на общинската администрация по постоянния си адрес.

Избирателните списъци са два

- за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република Българияна на 9 юни 2024 г.

- за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Справката може да бъде извършвана и на страницата на ГД „ГРАО“ на следния адрес: https://www.grao.bg/elections/

Избирателите български граждани, които имат избирателни права, но не са включени в съответния избирателен списък, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по постоянния си адрес за вписване в избирателния списък (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС от изборните книжа).

01.05.2024

Избиратели с трайни увреждания

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма не по-късно от 25.05.2024 г. чрез:

- заявление по образец;

- електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

01.05.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 02.05.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 02.05.2024 г. от 18:00ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

01.05.2024

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави не по-късно от 25.05.2024 г.:

- писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ https://regna.grao.bg/ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

 

29.04.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 29.04.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 29.04.2024 г. от 18:00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

24.04.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 26.04.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 26.04.2024 г. от 18:00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

21.04.2024

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г., се приемат в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа и в неработни/празнични дни и в събота и неделя от 10.00 часа до 15.00 часа, съгласно Решение № 6-ЕП/НС от 20.04.2024 г. на РИК-Враца.

Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение № 65-НС от изборните книжа) се прилагат:

 • заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 66-НС от изборните книжа);
 • пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.
 • списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите на флашпамет в Excel формат.

Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 64-НС от изборните книжа) и към него се прилагат:

 •           списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет (Приложение № 63-НС от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

          Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с 3047-НС от 9 април 2024г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

 •           заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 66-НС от изборните книжа)

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 07.05.2024г. - 17:00ч.

Решение № 3120-НС от 19.04.2024 г. на ЦИК

21.04.2024

СРОК, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9 ЮНИ 2024Г.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г., се приемат  в работни дни от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа и в неработни/празнични дни и в събота и неделя от 10.00 часа до 15.00 часа, съгласно Решение № 6-ЕП/НС от 20.04.2024 г. на РИК-Враца

Към заявлението (Приложение № 57-НС от изборните книжа) се прилагат:

 • решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 • нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 • декларация по образец (Приложение № 58-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в Изборния кодекс;
 • банков документ за внесен депозит  по чл.129, ал. 1, т. 2 ИК в размер на 100 (сто) лева по сметка на ЦИК, открита в Българска народна банка.

  БНБ, София, пл. „Княз Александър І“ № 1

  BG 85 BNBG 9661 3300 1070 03

 • удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания ;

 • имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 • списък на членовете на инициативния комитет, представен на технически носител – флашпамет в Excel формат.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районната избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 29.04.2024г.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 9 юни 2024г. е 29.04.2024г. - 17:00ч.

РЕШЕНИЕ № 3118-НС от 19 април 2024 г

20.04.2024

Заседание на РИК Враца на 20.04.2024 г. от 14:00 ч.

На 20.04.2024 г. от 14:00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

20.04.2024

ЗАСЕДАНИЕ НА РИК ВРАЦА НА 22.04.2024 Г. ОТ 18:00 Ч.

На 22.04.2024 г. от 18:00 ч. ще бъде проведено заседание на РИК Враца с място на провеждане: гр. Враца бул. Демокрация 1.

 

още съобщения

Календар

Решения

 • № 95-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: Oсвобождаване и назначаване на членове на СИК на територията на община Оряхово в Шести изборен район – Врачански в изборите за европейски парламент и народни представители на 09 юни 2024 г.

 • № 94-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: Oсвобождаване и назначаване на членове на СИК на територията на община Борован в Шести изборен район – Врачански в изборите за европейски парламент и народни представители на 09 юни 2024 г.

 • № 93-ЕП/НС / 22.05.2024

  относно: Oсвобождаване и назначаване на членове на СИК на територията на община Бяла Слатина в Шести изборен район – Врачански в изборите за европейски парламент и народни представители на 09 юни 2024 г.

всички решения